Monday, May 17, 2010

आटपाट नगर

हे आटपाट नगर हे आटपाट नगर
या आटपाट नगराची गोष्ट लै जबर
तळवे असे हळवे नि मन तस निब्बर
जगाकडं पाहताना कनवाळू नजर ॥ ध्रु ॥


नको तिथे सैल पोरी नको तिथे तंग
बघताना म्हातारे बी होऊ राहीले दंग
काय घालाव काय नाय ज्याचं त्याचं डोकं
कंट्रोल ठेवताना होती काळ्जामधे भोकं ॥ १ ॥


या आटपाट नगरात जागोजाग हॉटेल
खाताखाता बघ तुझं पोटच फ़ुटेल
खाण्याआधी गोळ्या नि खाल्यानंतर काढे
दिनरात ध्यानामधे औषधांचे पाढे ॥ २ ॥


शाळेत जातात पोरं एबीसीडी शिकतात
फ़ि भरतात नेटाने डिग्र्या रोज पिकतात
पोटासाठी पोर मग दूरदेशी जातं
सुख-दु:खामधे ते पैसे पठवून देतं ॥ ३ ॥


: कमलेश

No comments:

Post a Comment

याही वाचा

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...